MEMBER

Saxophone:Kenji “dragon” Suzuki
Trombone:Yo-ichiro “big chief” Higashi
Piano:Saetsu “outsider” Masutani
Sousaphone:Shingo “bigboy” Tanigawa